Zarząd spółki

Zadania przewodniczącego zarządu Spółki

(wyciąg ze statutu Spółki)

§14.1.Pracą zarządu kieruje przewodniczący, który zwołuje zebranie zarządu, zawiadamiając członków zarządu o terminie i przedmiocie obrad  przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem zebrania.        

         3. Obrady zarządu Spółki są protokołowane, uchwały  zapisywane w przeznaczonej do tego księdze/ książka uchwał/  i każdorazowo podpisywane przez przewodniczącego  i sekretarza lub sekretarza i jednego z członków zarządu  albo przez przewodniczącego i jednego z członków zarządu.

Kompetencje

( wyciąg ze statutu Spółki)

§15.1.Do zakresu działania zarządu Spółki należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Spółki lub Komisji Rewizyjnej.

         2.W szczególności do zakresu działania zarządu Spółki należy:

             1/ reprezentowanie Spółki na zewnątrz,

             2/ wykonywanie uchwał ogólnego zebrania członków,

             3/ opracowywanie projektów wieloletniego planu zagospodarowania użytków rolnych  oraz gruntów leśnych, jak również rocznych planów gospodarczych w tym zakresie,

             4/ opracowywanie projektu regulaminu  użytkowania gruntów i urządzeń Spółki,

             5/ przedstawianie Naczelnikowi Miasta i Gminy Siewierz do zatwierdzenia uchwalonego przez Ogólne Zebranie Członków Spółki planu zagospodarowania użytków rolnych i leśnych  oraz regulaminu  użytkowania  gruntów  i urządzeń Spółki  w terminie miesiąca  od daty powzięcia uchwały,

            6/  opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia ogólnemu zebraniu członków planu finansowego na dany rok.

            7/ organizowanie i prowadzenie zatwierdzonych prac, zgodnie  z uchwalonymi planami,

            8/  nadzór nad wykonywaniem robót i należytym utrzymywaniem urządzeń Spółki, zgodnie z uchwalonym i zatwierdzonym regulaminem,

           9/  opracowywanie wniosków w sprawie sporządzenia  uproszczonego planu gospodarstwa leśnego, przedstawianie go do zatwierdzenia Naczelnikowi Miasta i Gminy Siewierz,

          10/ występowanie do właściwych organów administracji państwowej  lub gospodarczej  z wnioskami w sprawie zmiany gruntów  leśnych na inny rodzaj użytkowania. Uzyskiwanie zezwolenia na wyrąb drzewa w lesie, podział lasu,, zalesienia gruntów rolnych oraz udzielania pomocy Państwa w zakresie zagospodarowania lasów Spółki,

           11/organizowanie czynności gospodarczych w lasach i na gruntach leśnych, zarządzanych przez organy nadzoru nad lasami państwowymi,

           12/ przygotowywanie wniosków dotyczących rocznego użytkowania lasów oraz prowadzenia prac budowlanych,

           13/ przygotowywanie wniosków w sprawie zatrudniania fachowego personelu administracyjnego  w lasach należących do wspólnoty i po akceptacji przez Naczelnika Miasta i Gminy Siewierz – zatrudnianie właściwych osób,

           14/ podział obowiązków w zakresie wykonywania robocizny  oraz świadczeń rzeczowych pieniężnych związanych z właściwym zagospodarowaniem gruntów, jak również budowa i konserwacja urządzeń Spółki w granicach uchwalonych przez ogólne zebranie.

           15/ zawieranie umów na dostawę sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Spółki,

           16/ regulowanie rachunków, prowadzenie kasy i księgowości  oraz innych dowodów i dokumentów, określonych odrębnymi przepisami,

           17/ przedstawianie ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych itp., do kontroli właściwym organom nadzorczym i komisji rewizyjnej Spółki oraz prowadzenie sprawozdawczości z wykonania planu prac, planu finansowego i rzeczowego,

           18/ przygotowanie materiałów i wniosków oraz projektów uchwał na ogólne zebranie członków,

           19/ zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych ogólnych zebrań członków Spółki oraz zawiadamianie Naczelnika Miasta i Gminy Siewierz o terminie, miejscu i porządku obrad Ogólnego Zebrania Członków Spółki,

           20/ zastępczego zarządzania wykonania świadczeń rzeczowych i robocizny nie wykonanych w terminie przez członka Spółki,

           21/ występowanie do właściwych organów o ściąganie w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych należnych Spółce, nie uregulowanych w terminie płatności, zarówno od dłużników indywidualnych, jak i osób prawnych,

           22/ opracowywanie wniosków  w sprawie podziału pożytków uzyskanych z gruntów rolnych i leśnych oraz lasów i innych nieruchomości, pomiędzy poszczególnych członków Spółki, 

           23/ przedstawianie Naczelnikowi Miasta i Gminy Siewierz zamian statutu uchwalonych przez Ogólne Zebranie Członków Spółki celem naniesienia tychże  i zarejestrowania w rejestrze pomiarowym w urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, jak również występowanie do Naczelnika  z wnioskami w sprawie zatwierdzenia  uchwał ogólnego zebrania , określonych w § 12 ust. 2 statutu,

           24/ zgłaszanie do ewidencji gruntów zatwierdzonych zmian statutowych oraz zmian w obszarze wspólnoty gruntowej,

           25/ zgłaszanie do zarejestrowania aktualnych składów osobowych organów Spółki,

           26/ zaciąganie zobowiązań i pożyczek do wysokości ustalonej przez ogólne zebranie członków, na które Naczelnik Miasta i Gminy Siewierz wyraził zgodę.

           27/ przedstawianie ogólnemu zebraniu członków wniosków w sprawie nabycia, zbycia, zamiany, jak również przeznaczenia  na cele publiczne  lub społeczne terenów wspólnoty  gruntowej lub ich części  oraz środków pochodzących z osiągniętych  pożytków.

Scroll to Top