Działalność spółki

Bieżąca działalność Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, z należytą starannością dba o finanse Spółki co odzwierciedlają sprawozdania finansowe za minione lata zamykające się zyskami.

landscape, nature, forest-3572374.jpg
Gospodarka Leśna

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu jako organ powołany do zarządzania majątkiem wspólnoty, w tym terenami leśnymi jest zobowiązywania do prowadzenia gospodarki leśnej według Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu. UPUL jest wydawany raz na 10 lat przez właściwy organ tj. Starostę Będzińskiego, a rok 2023 jest czwartym
rokiem obowiązywania w/w planu wydanego na lata 2020 – 2029.
Aktualna sytuacja gospodarcza w kraju, oraz ceny surowców energetycznych przyczyniły się do wzrostu kradzieży drewna. Problemem, jak co roku jest zaśmiecanie lasu odpadami komunalnymi. Aby wykryć i zatrzymać sprawców kradzieży drewna i zaśmieceń, zakupiliśmy mobilne kamery leśne do monitorowania terenów wspólnoty. W 2021 roku przez nasz region
przeszły huragany i nawałnice, co spowodowało duże straty w naszym drzewostanie, w postaci wiatrołomów. Porządkowaniem terenów leśnych po przejściu tego zjawiska zajmujemy się do dziś. Dużym zainteresowaniem cieszy się tzw. samo-wyrób, kontrolowany przez leśniczego.

agriculture, field, arable land-3195381.jpg
Gospodarka Gruntami

Terenem działania Spółki są grunty wspólne członków Spółki o ogólnej powierzchni 1139,391) ha, położone na terenie obszaru administracyjnego miasta Siewierz, składające się z: 
a/ lasów i terenów leśnych o pow. 888,69 ha, 
b/ łąk i pastwisk o pow.180,55 ha, 
c/ gruntów ornych o pow. 28,08 ha, 
d/ innych terenów i gruntów o pow. 42,07 ha. 
Obecnie ten obszar zmniejszył się o tereny przekazane gminie. 
1) (wielkości powierzchni z daty zatwierdzenia Statutu) 

Współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu od wielu lat, jako organ zarządzający terenami leśnymi wspólnoty, jest członkiem Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, który skupia w swoich szeregach stowarzyszenia i prywatnych właścicieli lasów w Polsce. Do Zarządu PZZL został wybrany członek naszego Zarządu, zastępca przewodniczącego, który aktywnie uczestniczy w obradach i spotkaniach PZZL. Efektem przynależności i aktywnej pracy w Zarządzie PZZL, jest dofinansowanie do zalesień 2 ha., jakie Spółka otrzymała w ramach akcji sadzenie lasu Volkswagen ,,Way to zero”.

Kolejnym ważnym wydarzeniem jest przystąpienie do aukcji sprzedaży drewna na portalu aukcyjnym Woodmall co miało miejsce po raz pierwszy październiku 2023 r. gdzie w trzech aukcjach sprzedano 580 m3 drewna sosnowego i liściastego.

hands, shake, encouragement-2805248.jpg
Wsparcie lokalnych Stowarzyszeń

Udzieliliśmy wsparcia finansowego wielu organizacjom, instytucjom, stowarzyszeniom. Wśród obdarowanych znaleźli się: Parafia pw. św. Apostoła Macieja w Siewierzu, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu, Stowarzyszenia ,,Bank Życzliwych Serc” w Siewierzu, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu, Ludowy Klub
Sportowy ,,PRZEMSZA” Siewierz, ,,Ratujemy Panią Asię”, ,,Na pomoc Ukrainie”.

Scroll to Top