Komisja Rewizyjna

Kompetencje

§ 16

1.Komisja rewizyjna jest organem powołanym do przeprowadzania kontroli działalności Spółki.

2.Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybranych spośród członków Spółki przez Ogólne Zebranie Członków Spółki zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym.

3.Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.

4. Przewodniczącego komisji rewizyjnej i jego zastępcę wybierają członkowie komisji spośród siebie.

5.Komisja rewizyjna jest zobowiązana przynajmniej raz w roku skontrolować cała działalność zarządu i złożyć sprawozdanie ze swych czynności na dorocznym ogólnym zebraniu członków. W szczególności komisja rewizyjna obowiązana jest kontrolować działalność gospodarczą zarządu oraz gospodarkę finansową, zwłaszcza w zakresie prawidłowości wykonywania planu finansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dowodów kasowych.

§ 17

1.Komisja rewizyjna niezależnie od kontroli, o której mowa w §16 ust. 5, obowiązana jest dokonać czynności kontrolnych na żądanie 1/3 członków Spółki lub Naczelnika Miasta i Gminy Siewierz.

2.Komisja rewizyjna może na koszt Spółki powołać do zbadania bilansu rzeczoznawcę z dziadziny księgowości.

3.O dostrzeżonych w toku kontroli nieprawidłowościach komisja rewizyjna obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić zarząd Spółki, a o nadużyciach – zarząd oraz Naczelnika Miasta i gminy Siewierz.

4.Przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio do członków komisji rewizyjnej.

Scroll to Top