HISTORIA » stowarzyszenie


 

REGULAMIN

 

Stowarzyszenia  „Obrońcy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu"

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie „Obrońcy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu" zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu i jej obrońców spoza Spółki, nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach.

 

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, a siedzibą miasto Siewierz.

 

§3

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne w celu prowadzenia działalności na rzecz odzyskania wszystkich praw Spółki wynikających z obowiązującego prawa.

 

§4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak na ogólnych zasadach prawnych.

 

§5

Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej swych członków.

 

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

 

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Doprowadzenie do odzyskania wszystkich praw przynależnych Spółce dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu z mocy obowiązującego prawa, w szczególności:

a) zwołanie Ogólnego Zebrania Członków Spółki,

b) powołanie Zarządu Spółki,

c) powołanie Komisji Rewizyjnej.

 

§7

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1. Organizowanie zebrań informacyjnych,

2. Wydawanie publikacji na tematy związane ze Spółką,

3. Występowanie do organów administracji publicznej i sądów w sprawach Spółki oraz uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowych na zasadach przewidzianych prawem,

4. Współpracę ze środkami społecznego przekazu,

5. Podejmowanie wszelkiej innej działalności zgodnej z prawem i celem Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

a) członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu,

b) członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie a),

c) byli pracownicy Spółki,

d) inne osoby fizyczne akceptujące Regulamin Stowarzyszenia.

 

§9

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych, pełnię praw publicznych oraz akceptować Regulamin Stowarzyszenia.

 

§10

Członkiem Stowarzyszenia zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji.

 

§11

Prawa członków:

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia,

2. Prawo zgłaszania opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celu i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3. Prawo uczestniczenia we wszystkich formach realizacji celu Stowarzyszenia.

 

§12

Obowiązki członków:

1. Przestrzeganie Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,

2. Współdziałanie w realizacji celu Stowarzyszenia,

3. Opłacanie zadeklarowanych indywidualnie składek członkowskich.

 

§13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu bądź nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§14

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia bądź decyzji o odmowie uzyskania członkostwa przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

Walne zebranie członków

 

§16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, w skrócie WZCz. WZCz może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Do kompetencji WZCz należy:

a) uchwalanie Regulaminu oraz jego zmian,

b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisje Rewizyjną i członków,

f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.

3. Zwyczajne WZCz zwoływane jest przez Zarząd każdego roku, w pierwszym jego kwartale.

4. Nadzwyczajne WZCz zwoływane jest:

a) z inicjatywy Zarządu

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków.

5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt b,c WZCz odbywa się nie później niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

6. Program, termin i miejsce WZCz Zarząd podaje do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

7. Uchwały WZCz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę członków w drugim terminie, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany Regulaminu i rozwiązania Stowarzyszenia.

8. Uchwały w sprawie Regulaminu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia są ważne jeżeli zostaną podjęte większością 2/3 członków przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

9. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób jego likwidacji.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§17

1. Wybór Zarządu występuje w głosowaniu tajnym.

2. Zarząd składa się z pięciu osób i wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

3. Zarząd sprawuje władzę w okresie pomiędzy WZCz.

4. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/2 składu pochodzącego z wyboru.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

6. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i składanie WZCz sprawozdań ze swej działalności,

b) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

c) zwoływanie WZCz,

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

e) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej.

7. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków.

8. Pracami Zarządu kieruje prezes. Wszelkie pisma w imieniu Zarządu podpisuje prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.

 

ROZDZIAŁ V

Komisja Rewizyjna

 

§18

1. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Zarządu, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli oraz z żądaniami wyjaśnień,

c) składanie na WZCz sprawozdań wraz z wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu.

 

ROZDZIAŁVI

Postanowienia końcowe

 

§19

Zrealizowanie celu Stowarzyszenia, o którym mowa w § 6 Regulaminu, jest równoznaczne z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia, chyba że WZCz postanowi inaczej.

 

§20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS