DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI » gospodarka leśna


Lasy stanowiące Wspólnotę Leśno-Gruntową

w Siewierzu

 

znajdują się na Wyżynie Śląskiej, w szóstej  Małopolskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, w siódmej Dzielnicy Wyżyny i Pogórza Śląskiego, w północnej części Mezoregionu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Otoczone są Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Siewierz i podobnie jak one znajdują się w II strefie uszkodzeń przemysłowych.

Lasy Wspólnoty położone są w granicach Miasta Siewierza, co sprawia, iż z mocy prawa są lasami ochronnymi, zgodnie z art.77 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991.

Powierzchnia leśna i nieleśna gruntów Wspólnoty wg. rejestru geodezyjnego na dzień 1 czerwca 1997r. (data wykonania ostatniego Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu) przedstawia się następująco:

 

1. Grunty leśne - 943,63 ha

w tym:

895,80 ha pow. zalesiona,

25,75 ha pow. nie zalesiona - halizny, płazowiny,

22,08 ha inne - rowy, bagna, drogi.

 

2. Grunty nieleśne  183,63 ha - rola, łąki, pastwiska, linie wysokiego napięcia, rowy, drogi, nieużytki, tereny zabudowane.

Ogółem: 1127,26 ha.

 

Jest to powierzchnia przewyższająca swoją wielkością uśrednioną powierzchnię czternastu leśnictw Nadleśnictwa Siewierz. Podobnie jak w lasach państwowych, gospodarka leśna Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu prowadzona jest na podstawie 10-cio letnich Planów Urządzenia Lasu oraz sporządzanych corocznie Wniosków Zagospodarowania i Użytkowania lasu.

Istotny wpływ na zasady zagospodarowania lasów Wspólnoty ma fakt, iż znajdują się one w II strefie uszkodzeń przemysłowych, a także różnorodność siedliskowych typów lasu, które to czynniki determinują skład gatunkowy wprowadzanych odnowień (dobór gatunków drzew), oraz konieczność przebudowy istniejących monolitów sosnowych.

Przewidziano następujące składy gatunkowe odnowień :

 

Typ siedl. lasu

Procentowy udział gatunków

 

docelowych

fitomelioracyjnych

So

Św

Md

Brz

Db

Dbc

Bk

Lp

Ol

Olsz

Gb

krzewy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bśw

50

-

10

10

10

10

-

-

-

5

-

5

Bw

40

10

-

20

5

5

-

-

15

-

-

5

BMśw

40

-

10

5

10

5

10

-

-

5

10

5

BMw

40

10

-

20

20

-

-

-

10

-

-

-

LMśw

30

-

20

5

20

-

10

10

-

-

5

-

 

Siedliskowe typy lasu zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu przedstawiają się następująco:

Bśw - 568,38 ha

Bw - 170,91 ha

BMśw -156,21 ha

BMw - 24,48 ha

LMśw - 1,57 ha

-------------------

Rm. 921,55 ha (+22,08 ha inne grunty leśne = 943,63 ha )

 

Warto w tym miejscu zauważyć, iż ostatnie urządzenie lasu wprowadziło znaczne zmiany w siedliskowych typach lasu Wspólnoty, w odniesieniu do poprzedniego dziesięciolecia. Stało się tak głównie za sprawą dwu czynników :

  1. Prowadzenia właściwego zagospodarowania lasu we wszystkich jego działach, co skutkowało przeniesieniem 97,81 ha boru suchego do siedliska boru świeżego, zwiększeniem powierzchni boru mieszanego świeżego z 10,54 ha do 156,21 ha, oraz utworzeniem siedliska lasu mieszanego świeżego.
  2. Drugim istotnym czynnikiem, który wpłynął na zmianę klasyfikacji siedlisk jest  stopniowo postępujące obniżenie poziomu wód gruntowych, związane z działalnością umiejscowionej nieopodal kopalni dolomitu, a także powolne stepowienie klimatu.

Powstałe zmiany w środowisku przyrodniczo - leśnym spowodowane powyższymi czynnikami, dały podstawę do zmniejszenia powierzchni siedliska boru wilgotnego z 265,96 ha do 170,91 ha, oraz spowodowały całkowity zanik siedliska boru bagiennego.

 

Udział gatunków panujących w wydzieleniach drzewostanowych :

So - 854,27 ha - 95,4 %

Md - 2,59ha

Św -0,72ha

Dbc - 1,74ha

Brz - 24,43 ha - 2,73 %

Ol - 3,16 ha

Tp - 5,86 ha

Os - 0,67 ha

Wb - 0,18ha

Lp - 2,18 ha

----------------------

Rm.  895,80 ha

 

Z powyższego zestawienia wynika, iż  panującym gatunkiem jest sosna - stanowiąca  ponad 95% drzewostanu. Pozostałe 5% powierzchni zajmują modrzew, świerk, oraz gatunki liściaste. W uprawach zakładanych w okresie ostatniego dziesięciolecia (1998 do 2007), zmniejszono udział sosny do 50 - 60% w zależności od siedliskowego typu lasu, na korzyść gatunków liściastych. Takie postępowanie jest to właściwe dla II strefy uszkodzeń przemysłowych.

 

Kolejnym czynnikiem charakteryzującym lasy Wspólnoty jest znaczący udział młodszych klas wieku w całkowitej powierzchni drzewostanów :

 

I i II kl.     wieku  (do 40 lat)           -   571,93 ha   -   63.84 %

III i IV kl. wieku  (41 - 80 lat)        -   120,71 „     -   13.47 %

                                                                                  -------------

                                                                                    77.31 % 

 

            V i wyższe klasy wieku  (>80 lat)   -   203,16 ha   -   22.68 %

 

Powyższe zestawienie wskazuje, iż 77% powierzchni leśnej zalesionej to drzewostany młode, a ok. 64% to drzewostany najmłodsze do 40 lat, wymagające szczególnej troski i starannej pielęgnacji. W ostatnim dziesięcioleciu (1998 do 2007) uległa niekorzystnym zmianom powierzchnia drzewostanów najmłodszych tj. I kl. wieku. Na skutek umyślnych podpaleń zniszczonych zostało 47 ha lasu. W to miejsce wprowadzono nowe uprawy, wymagające kosztownych prac pielęgnacyjnych.

Rozmiar odnowień popożarowych :  

                                                        rok                 ha        

                                                       1999       -      19,83 

                                                       2000       -        0,83 

                                                       2003       -      18,30  

                                                       2006       -        8,04

                                                                     -----------------  

                                                                     Rm.  47,00 ha.                                                    

 

Gospodarka leśna na terenach Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu prowadzona jest na ogólnie przyjętych zasadach zagospodarowania i użytkowania lasu, stosowanych w Lasach Państwowych, zgodnie z przepisami Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. Jej celem głównym jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego użytkowania -  jego wielofunkcyjnej roli, w tym w szczególności:

  1. Utrzymanie stanu równowagi dynamicznej w ekosystemie leśnym.
  2. Zapewnienie produkcji drewna i innych użytków zeń pochodzących.
  3. Kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu - łagodzenie klimatu, produkcja tlenu,

  regulacja stosunków wodnych, redukcja zanieczyszczeń powietrza, zapobieganie  

  erozji gleb, i wiele innych.

 

W dziale zagospodarowania lasu prowadzone są prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.

Hodowla lasu obejmuje :

  1. Odnowienie lasu sztuczne (z siewu lub sadzenia), bądź naturalne (z obsiewu górnego,              

            bocznego lub odrośli) powierzchni pozrębowych, lub innych, np. popożarowych.

2.      Poprawki - dosadzanie wypadłych sadzonek w 2-gim, (3-cim) roku uprawy.

3.      Uzupełnienia - wprowadzanie sadzonek w uprawach starszych i młodnikach do lat 20.

4.      Dolesienia - wprowadzanie gatunków szybko rosnących lub cienioznośnych              w drzewostanach II i starszych klas wieku.

5.      Pielęgnacja gleby w nowo założonych uprawach - niszczenie chwastów i trzcinnika zagłuszających młode sadzonki.

6.      Czyszczenia wczesne - uporządkowanie składu gatunkowego uprawy, regulacja zagęszczenia i wzrostu, usuwanie drzewek chorych i wadliwych.

7.      Czyszczenia późne - selekcja negatywna w młodniku - usuwanie drzew chorych, wadliwych, wydzielających się, rozpieraczy i zbytnio zwartych. Polepszanie stanu sanitarnego drzewostanu, wzrostu i odporności drzew, przez zwiększenie dostępu światła i wilgoci.

8.      Trzebieże wczesne - selekcja pozytywna - wybór drzew dorodnych, usuwanie drzew szkodliwych - chorych obumierających, martwych, pochylonych i nadmiernie zwartych, wpływających niekorzystnie na wzrost i rozwój drzew przyszłościowych.

9.      Trzebieże późne - selekcja pozytywna - usuwanie drzew wpływających niekorzystnie na prawidłowy wzrost i rozwój drzew dorodnych i pożytecznych. Regulacja składu gatunkowego, rozluźnienie zwarcia, poprawa jakości drzewostanu przez polepszenie dostępu światła i wody.

Okresy stosowania poszczególnych rodzajów cięć pielęgnacyjnych uzależnione są od siedliskowego typu lasu oraz składu gatunkowego (monolit, drzewostan wielogatunkowy).

 

Z zakresu ochrony lasu wykonuje się :

      1.   Ochronę lasu przed szkodliwymi owadami.

      2.   Ochronę  przed chorobami.

      3.   Ochronę lasu przed zwierzyną.

      4.   Ochronę przed szkodami powodowanymi przez czynniki atmosferyczne.

      5.   Ochronę lasu przed szkodami związanymi z działalnością człowieka.

 

Ochrona lasu przed szkodliwymi owadami dotyczy wszystkich grup wiekowych lasu, począwszy od szkółek i młodych upraw, poprzez młodniki, żerdziowiny i drągowiny, do

drzewostanów starszych włącznie. Kontroli występowania i ewentualnemu zwalczaniu podlegają zarówno szkodniki pierwotne - liściożerne, jak i wtórne, atakujące drzewostany osłabione wcześniejszym wystąpieniem szkodników owadzich, czynników chorobotwórczych, bądź uszkodzone pożarami.

Ujmując czynności chronologicznie, można dla przykładu wymienić :

1.   Wykładanie drzew pułapkowych na cetyńca większego, zasiedlającego starsze

      drzewostany sosnowe wczesną wiosną.

2.   Monitoring występowania i zwalczania szeliniaka sosnowego w nowo założonych

uprawach, np. poprzez wykładanie pułapek klasycznych (naturalnych).

      3.   Ocena stopnia zagrożenia lasu przez brudnicę mniszkę w drzewostanach sosnowych

            i sosnowo - świerkowych II i wyższych klas wieku przez :

            a)  obserwację ilości samic na wytypowanych grupach drzew kontrolnych A B C

            b)  określenie kulminacji rójki motyli brudnicy mniszki przez odławianie i liczenie 

                 samców za pomocą pułapek feromonowych

            c)  obserwację, liczenie i zbiór samic z drzew metodą jednorazowego przejścia

           drzewostanów transektem (na wyznaczonym szlaku).

4.   Jesienne poszukiwanie szkodników liściożernych sosny na powierzchniach próbnych,

w wyznaczonych partiach kontrolnych drzewostanu.

      5.   Przez cały rok (głównie wiosną i latem), wyznacza się i usuwa drzewa zasiedlone

przez szkodniki wtórne, tzw. drzewa trocinkowe (np. przypłaszczek granatek).

 

Ochrona p.poż. lasu prowadzona jest zgodnie z wytycznymi Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku, oraz zasadami zawartymi w Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych z dnia 27.02.1996r. Lasy Wspólnoty Leśno - Gruntowej, podobnie jak sąsiadujące z nimi  lasy Nadleśnictwa Siewierz, zaszeregowane zostały do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Jak wyżej wspomniano gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 95% powierzchni leśnej zalesionej. Blisko 40% to drzewostany I i II klasy wieku, najbardziej narażone na pożar wierzchołkowy.

Główny kompleks leśny Wspólnoty przecina linia kolejowa Zawiercie - Tarnowskie Góry, wyposażona w dobrze utrzymane pasy Kienitza, oraz droga publiczna (powiatowa) Siewierz - Zendek.

Wzdłuż tej drogi utrzymywane są pasy p.poż. typu „A" i „B". Pasy te są corocznie odnawiane - uprzątane i mineralizowane, zgodnie z Instrukcją Ochrony P.poż. Spółka  posiada na swoich terenach ( Sitna, Bory, Ptasznik, Lipic, Niwy, Szeligowiec )  sieć oznakowanych dróg pożarowych. Numery tych dróg widnieją na mapach pożarowych lasów

Wspólnoty oraz mapach będących w posiadaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

W kompleksie leśnym Szeligowiec znajduje się zbiornik wodny „Korczak Mały", przystosowany do ujęcia wody dla potrzeb gaśniczych - oznakowany jako punkt czerpania wody. Tereny leśne Wspólnoty, wraz z otaczającymi je lasami leśnictw Winowo, Mierzęcice,

oraz Kuźnica, objęte są systemem obserwacyjno - alarmowym dostrzegalni (wieży obserwacyjnej) Nadleśnictwa Siewierz, znajdującej się w leśnictwie  Ząbkowice.

W okresie największego zagrożenia pożarowego w lasach Wspólnoty organizuje się ruchome patrole przeciwpożarowe. Leśniczy Wspólnoty utrzymuje ścisłą łączność z PAD-em   (punkt alarmowo - dyspozycyjny), mieszczącym się w siedzibie Nadleśnictwa Siewierz, z PSK (Powiatowe Stanowisko Kierowania) Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, oraz Komisariatem Policji w Siewierzu.

Nad kompleksem leśnym „Szeligowiec", przebiega korytarz powietrzny samolotów pasażerskich lądujących na lotnisku w Pyrzowicach - również tą drogą docierały w przeszłości  informacje o zaobserwowanych pożarach.

W siedzibie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno - Gruntowej w Siewierzu  zlokalizowana jest baza sprzętu p.poż. odpowiednio wyposażona. Corocznie tereny Wspólnoty kontrolowane są przez Służbę Kontrolno - Rozpoznawczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

       Jednakże pomimo istniejących zabezpieczeń, monitoringu i należytej staranności w przestrzeganiu przepisów p.poż. w latach 1998 do 2008, na terenach leśnych Wspólnoty powstały 143 pożary, które były skutkiem celowych podpaleń.

 

Ilość pożarów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

11

42

9

10

6

15

29

4

1

10

6

 

Ogień strawił łącznie 48,24 ha powierzchni upraw i młodników, przy czym część odnowionych powierzchni popożarowych palona była ponownie, a nawet dwukrotnie - po trzech i sześciu latach uprawy. Obecnie na odnowienie oczekuje 1,24 ha powierzchni popożarowej dwukrotnie odnowionej i dwukrotnie spalonej.

      Na społeczny koszt poniesionych strat, powstałych w wyniku zaistniałych pożarów, składają się między innymi :

1.      Wartość spalonych drzewostanów.

2.      Koszt akcji gaśniczych na lądzie i z powietrza - (helikoptery i dromadery).

3.      Koszt akcji dogaszania  pogorzelisk oraz doposażenia jednostek straży pożarnej.

4.      Nakłady związane ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji, niezbędnej do odnowienia zniszczonych powierzchni i wyboru wykonawcy.

5.      Koszt prac odnowieniowych - przygotowanie gleby, zakup sadzonek, sadzenie.

6.      Nakłady związane z pielęgnacją i ochroną nowo-założonych upraw w pierwszych latach po posadzeniu - ochrona przed szkodnikami owadzimi i zwierzyną,  poprawki, pielęgnacja gleby, uzupełnienia, czyszczenia wczesne.

7.      Koszt wykonania przez Biuro Urządzania Lasu aneksu do Planu Urządzenia Lasu,     z powodu zmian w opisie taksacyjnym zniszczonych fragmentów lasu.

8.      Skokowe obniżenie przyrostu masy drzewostanów - w miejscu uformowanego kilku-

      czy kilkunastoletniego drzewa o widocznym przyroście masy... nowa sadzonka.

 

Ochrona przyrody to szeroki zakres działań związanych z ochroną różnorodności biologicznej środowiska leśnego, prowadzących do zachowania trwałości lasu i ciągłości pełnionych przezeń funkcji.

Należy tu wymienić :

  1. Wyznaczanie i pozostawianie w drzewostanie wybranych drzew, do ich biologicznej  

śmierci i naturalnego rozkładu - drzewa ekologiczne.

  1. Zachowanie i odtwarzanie cennych elementów środowiska przyrodniczego -

             takich jak :  bagna, torfowiska, łąki śródleśne, cieki, zbiorniki wodne - użytki

             ekologiczne.

  1. Poprawianie warunków egzystencji w środowisku leśnym organizmom chronionym  

      oraz pożytecznym, takim jak :  

      /  mrówki     - inwentaryzacja i ochrona czynnych kopców

      /  ptaki          - wieszanie skrzynek lęgowych, pozostawianie drzew dziuplastych i    

                                    czatowni                                                                                

             /  nietoperze - wieszanie schronów dziennych      

             /  inne drobne ssaki owadożerne

  1. Zwiększanie naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny leśnej, a także dokarmianie :  

/  budowa paśników, wodopojów, dokarmianie zimowe

/  budowa podsypów dla ptactwa - kuropatwa, bażant

/  zimowe dokarmianie drobnego ptactwa - ( pyzy ptasie )

             /  zakładanie poletek łowieckich żerowych i pasów zaporowych      

5.      Ochrona runa leśnego.

 

Dział użytkowania lasu, to działalność zmierzająca do wykorzystania naturalnych bogactw leśnych, w tym głównie drewna dla potrzeb człowieka. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra OŚZNiL z dnia 25 sierpnia 1992 roku, przyjęto w lasach Wspólnoty następujący wiek rębności (rzeczywistego wyrębu drzewostanów ) dla poszczególnych gatunków : 

                                                  120 lat  -  dąb, jesion

                                                  100 lat  -  buk

                                                    80 lat  -  sosna, świerk, modrzew

                                                    60 lat  -  brzoza, grab, olcha

                                                    40 lat  -  osika, topola

 

Roczny etat użytkowania rębnego wg. ostatniego urządzenia lasu wynosi odpowiednio:                                masowy  -  1266 m3 brutto,  powierzchniowy  -  8,35 ha. Z użytkowania rębnego wyłączono drzewostany zagospodarowane rekreacyjnie, znajdujące się na obrzeżach kompleksu leśnego, oraz drzewostany znajdujące się na obszarze miejskim.

Jakość drzewostanów rębnych V i wyższych klas wieku jest niska, co wynika z błędów przeszłej gospodarki przeszłej. W wyniku ,,posztucznego" użytkowania drzew lepszych jakościowo, pozostały drzewa krzywe, niskie, silnie ugałęzione. Ponadto większość tych drzewostanów powstała z siewu, bądź samosiewu i nie była należycie pielęgnowana. Dlatego też część z nich, o niskim zadrzewieniu zakwalifikowano do przebudowy. Biorąc więc pod uwagę jakość drzewostanów rębnych, ich skład gatunkowy oraz lokalizację w II stopniu uszkodzeń przemysłowych, zastosowano rębnię zupełną pasową.  Rb.Ia i Ib jest w tych warunkach właściwym sposobem użytkowania rębnego, prowadzącym do uzyskania pełnej bioróżnorodności, w możliwie krótkim czasie.

Już dzisiaj widać efekty takiego działania w drzewostanach dwóch pierwszych klas wieku. Gonne żerdziowiny sosnowe, należycie oczyszczone, o wysokim stopniu zadrzewienia, dorównują wzrostem, a miejscami przewyższają sąsiadujące drzewostany stuletnie i starsze.

     W pełni zracjonalizowana gospodarka leśna, prowadzona w lasach Wspólnoty Leśno - Gruntowej w Siewierzu od początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, daje dzisiaj widoczne i wymierne efekty w postaci dorodnych i przyszłościowych żerdziowin i drągowin.

Drzewostany te użytkowane przedrębnie już obecnie produkują znaczną masę grubizny i drobnicy z poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Trzeba jednak dodać, iż gospodarka ta zapoczątkowana została systematycznym i konsekwentnym odstąpieniem od  wypasu bydła w uprawach leśnych,  od tradycji wygrabiania ściółki przez członków Wspólnoty oraz innych nieprawidłowych działań z punktu widzenia właściwej gospodarki leśnej.

 

     Las to najbardziej skomplikowany i najwyżej zorganizowany element środowiska przyrodniczego, pełniący wiele funkcji ochronnych, społecznych i produkcyjnych. Warto wiedzieć, iż wielorakie funkcje pozaprodukcyjne lasu, przewyższają rolę i znaczenie lasu jako producenta drewna. 

 

Bezpośredni wkład w zapewnienie trwałości lasów Wspólnoty, ich utrzymania i rozwoju, w przeciągu ostatnich 50 - ciu lat wnieśli wykwalifikowani pracownicy zatrudniani przez kolejne zarządy Spółki. Byli to między innymi :

 

              Leśniczowie :                                                                      

 

     Roman     Hoszowski      1961 - 1975                     

     Zbigniew  Hoszowski     1975 - 1978                      

     Czesław    Bijak              1979 - 1981                                        

     Jerzy         Skalski           1981 - 1987                                      

     Zbigniew  Garbuliński    1988 - 1995                                       

     Zdzisław   Szafruga              1996                            

     Zbigniew   Hoszowski    1997 - 2009                      

 

 

              Podleśniczowie :                                                                         

 

     Janusz Kleszcz                1993 - 1995

     Grzegorz Wieczorek       2005 - 2007

 

 

             Gajowi :

 

     Pyrzyk Jan                      1963 - 1980

     Narcyz Grochalski          1964 - 1981

     Pyrzyk Jan s. Jana           1981 - 1993

 

 

      „ Pierwsza miłość to są lasy

       Niechaj szumią po wsze czasy,

       Korzyść z nich mieć mogą wszyscy

       Jeśli człowiek ich nie zniszczy...." 

       [ Trzy miłości. R.Kaczmarek - „Ryś"]

 

Opracował leśniczy Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej  w Siewierzu             

 

                                                                              inż. Zbigniew Hoszowski

wrzesień 2009 r.

 

 

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS