AKTUALNOŚCI » główne


11/05/2015 Znów Spółka udzieliła znaczącego wsparcia Gminie Siewierz

 

W piśmie, które wpłynęło do Spółki 7 kwietnia 2015 r. burmistrz Zdzisław Banaś poprosił Spółkę o użyczenie trzech działek gruntu o nr geod. 2902/4, 2902/9 i 2902/10 w celu uzyskania terenów pod budowę mini dworca autobusowego w Siewierzu z parkingiem dla samochodów osobowych i autobusów.


Pismo gminy z 01.04.2015

 

Spółka niezwłocznie, bo już 14 kwietnia 2015 r., odpowiedziała na pismo burmistrza Banasia oferując użyczenie wymienionych działek i prosząc burmistrza m.in. o poinformowanie o tym fakcie społeczeństwa Gminy Siewierz.

 

List intencyjny z 14.04.2015

 

W piśmie z 20 kwietnia 2015 r. burmistrz poinformował Spółkę, iż przyjmuje zobowiązanie do:

- zamieszczenia informacji o wyrażeniu przez Spółkę zgody na nieodpłatne korzystanie z jej terenu w zakresie oznaczonym w umowie użyczenia, z określeniem działek i obiektów, których zgoda dotyczy, na stronie internetowej Gminy Siewierz /www.siewierz.pl/ przez okres 2 tygodni po dacie otrzymania przez Gminę Siewierz środków na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz analogicznie w "Kurierze Siewierskim" w pierwszym lub drugim numerze po w/w dacie;

- ustawienia dwóch tablic informacyjnych na terenie objętym inwestycją, z chwilą jej rozpoczęcia, zawierających informację, że przedmiotowy projekt realizowany jest gruncie stanowiącym własność Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, użyczonym Gminie Siewierz;

- wyrażenia zgody na umieszczenie na ogrodzeniu stadionu LKS w Siewierzu, w miejscu przeznaczonym dla sponsorów i podmiotów udzielających wsparcia LKS Przemsza banera zawierającego nazwę „Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu” do końca roku 2015.

 

Pismo gminy z 20.04.2015

 

Przyjmując powyższe zobowiązanie burmistrz, jako reprezentant Gminy biorącej w użyczenie w/w działki gruntu podpisał jednocześnie stosowną umowę użyczenia. Nie ulega wątpliwości, iż Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu jest lokalnym podmiotem gospodarczym udzielającym największego wsparcia Gminie Siewierz spośród podmiotów tego rodzaju. Burmistrz z pewnością nie jest w stanie wymienić innego lokalnego podmiotu, który w tak znacznym stopniu od wielu lat wspomagałby Gminę Siewierz.

 

Umowa użyczenia z 20.04.2015

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS