AKTUALNOŚCI » główne


07/08/2012 Zarząd Spółki po 16 listopada 2011r. działał legalnie

 

Zarząd Spółki po dniu 16 listopada 2011 r. nie utracił uprawnienia do reprezentowania Spółki i działał legalnie.

 

Podnoszony przez burmistrza Zdzisława Banasia, także na stronie internetowej Gminy Siewierz, zarzut iż kadencja obecnego Zarządu Spółki wygasła 16 listopada 2011 r., przez co utracił on po tym terminie uprawnienie do reprezentowania Spółki przed sądami i organami administracji publicznej, nie ostał się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach.

 


Sąd w wyroku z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 341/12 odniósł się do zarzutu burmistrza następująco:

 

"Nie można też uwzględnić sformułowanego w odpowiedzi na skargę zarzutu Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, iż Zarząd Spółki nie był legitymowany do wniesienia skargi albowiem w dacie jej złożenia upłynął już 3 - letni okres kadencji, a nowy Zarząd nie był jeszcze wybrany. Żaden bowiem przepis ani ustawy, ani statutu, nie przewiduje wygaśnięcia mandatu członka zarządu w dacie upływu kadencji o ile nowy zarząd nie został jeszcze wybrany. Byłoby to zresztą rozwiązanie sprzeczne z zasadą ciągłości władz podmiotu organizacyjnego."


Analogiczne stanowisko zajął WSA w Gliwicach w innym wyroku z dnia 25 czerwca 2012 r. o sygn. akt   II SA/Gl 340/12 w sprawie z udziałem Spółki i burmistrza Zdzisława Banasia. Tym razem Sąd swoje stanowisko ujął następująco:


"Na wstępie wskazać należy, że nieuzasadnione było kwestionowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz legitymacji osób podpisanych pod skargą. Stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych skład zarządu spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej podlega z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów. Tym samym skoro Starosta Będziński wpisał do prowadzonej przez siebie ewidencji gruntów w dniu 30 listopada 2010 r. nowy skład Zarządu skarżącej Spółki to nie można skutecznie poddawać w wątpliwość, że osoby ujawnione w tej ewidencji nie wchodzą w skład tego Zarządu. Nie można także kwestionować uprawnień ujawnionych w ewidencji członków Zarządu do reprezentowania Spółki na zewnątrz skoro uprawnienia takie i obowiązki powierza im § 15 ust. 2 Statutu Spółki. Stwierdzić wreszcie trzeba, że dniu 7 listopada 2010 r.  ujawnieni w ewidencji gruntów członkowie Zarządu Spółki podjęli uchwałę, którą udzielili pełnomocnictwa niektórym członkom Zarządu do jego reprezentacji. W szczególności zgodnie z tą uchwałą wszelkie pisma składane w imieniu Zarządu Spółki m.in. w postępowaniach sądowych wymagają podpisu dwóch osób. Wśród osób uprawnionych do składania takich podpisów wskazani zaś zostali Przewodniczący Zarządu J. N. oraz Wiceprzewodniczący tego Zarządu, a jednocześnie jego Sekretarz S. K."

 

Takie samo stanowisko zajął kolejny skład sędziowski WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 448/12,  tym razem dyskwalifikując (w uzasadnieniu ustnym) zarzut o wygaśnięciu mandatu Zarządu Spółki postawiony przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W świetle trzech wymienionych wyroków okazało się, iż nie miało racji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach „przytakując" bezczynności burmistrza Banasia w sprawie zbadania wniosku Spółki o wycięcie czterech drzew (trzy wierzby i sosna). O wycięcie wymienionych drzew wnioskuje właścicielka sąsiedniej posesji, twierdząc że ich stan (chore, usychające) grozi zniszczeniem ogrodzenia jej posesji.

 

Zupełną nieznajomością prawa w tym zakresie wykazali  także podczas Ogólnego Zebrania Członków Spółki dnia 22 kwietnia 2012 r. niektórzy członkowie Spółki, w tym S. Niedbał, E. Brzozowski, R. Zaręba, J. Erbiński, działający z upoważnienia S. Erbińskiej, wykrzykując zarzut o wygaśnięciu mandatu Zarządu i rzekomej nielegalności zebrania.


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS