AKTUALNOŚCI » główne


20/04/2012 Z nieodległej historii Spółki - nielegalny Zarząd

 

Prokurator Rejonowy w Zawierciu już w postanowieniu z dnia 30 listopada 2000r. sygn. akt 2 Ds. 1079/00 napisał: "od dnia 17 maja 1998r. Spółka nie posiada organów". Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z dnia 31 stycznia 2011r. sygn. akt 1365/10 stwierdził: "W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego okoliczności uzasadniające ustanowienie kuratora dla Spółki zaistniały w dniu 17 maja 1998r. po złożeniu przez trzech nowowybranych członków rezygnacji. Od tej pory Zarząd nie mógł funkcjonować, w konsekwencji nie było organu, który reprezentowałby Spółkę." Analogiczne stanowisko pojawiło się w wielu innych orzeczeniach. Nie budzi więc wątpliwości, że brak Zarządu uniemożliwiał zwołanie - zgodnie z prawem - Ogólnego Zebrania Członków Spółki na dzień 14 czerwca 1998r. Jeżeli zatem zebranie zostało zwołane nielegalnie, to również uchwały podjęte na zebraniu były nielegalne. Na zebraniu tym wybrano Zarząd z przewodniczącym Ireneuszem Pawełczykiem. Zarząd po kilku miesiącach funkcjonowania złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionych funkcji.


 W uzasadnieniu napisano, że przyczyną rezygnacji jest „beznadziejna sytuacja WLG" (Zarząd nie rozróżniał Spółki od  Wspólnoty), a Zarząd nie widzi szans na jej poprawę. Zarząd oświadczył, że w tym składzie wyczerpał wszelkie możliwości ratowania „WLG".  Dostrzegł  wreszcie zasadność zarzutów, że działa nielegalnie: "funkcjonowanie nasze jest bezprawne" co "teraz jedynie umacnia nas w podjętej decyzji".  W oświadczeniu o rezygnacji napomknął jedynie o „aktualnej sytuacji prawnej WLG". Warto więc przypomnieć, że chodziło o decyzję Wojewody Katowickiego z 30 września 1998r., reprezentowanego przez dyrektora Tyrana z Wydziału Geodezji. W wymienionej decyzji stwierdzono, iż wspólnoty gruntowej w Siewierzu nigdy nie było. Nielegalny Zarząd, którego powołanie inspirował, a następnie wykorzystał  burmistrz J. Majczak, posłużył w tym przypadku jako odbiorca decyzji. Gdyby nie było tego  Zarządu, nie byłoby możliwości wydania tej haniebnej decyzji, której skutki do dnia dzisiejszego obecny Zarząd musi zwalczać. 

 

Oświadczenie o rezygnacji zarządu I.Pawełczyka

 

Nielegalny Zarząd nie uzyskał zatwierdzenia swojej działalności, gdyż członkowie Spółki obecni na zebraniu dnia 8 listopada 1998r. nie wyrazili zgody na przegłosowanie uchwał m.in. o przyjęciu sprawozdania Zarządu za okres 15.06.1998r.-07.11.1998r. Był to prawdopodobnie jedyny Zarząd w historii Spółki, który nie uzyskał zatwierdzenia swojej działalności.

 

Pierwsza strona protokołu z Zebrania dn. 08.11.1998r.

 

Ostatnia strona protokołu z Zebrania dn. 08.11.1998r.

 

Niestety, także zebranie zwołane na dzień 8 listopada 1998r. nie było legalne, gdyż zwołał je nielegalny Zarząd, a nadto przeprowadzone było w drugim terminie, ustalonym dopiero podczas tego zebrania - co rażąco naruszało statut.  O wymienionych uchybieniach Zarząd był informowany, lecz je lekceważył, przy poparciu burmistrza Majczaka. Podczas zebrania księgowa Spółki - Grażyna Czerwińska złożyła sprawozdanie finansowe informując  o przychodach, wydatkach i zadłużeniu Spółki. Wykazała wówczas zadłużenie w wysokości ok. 118 tys. zł. Kurator A. Kubisa, na łamach Kuriera Siewierskiego, udostępnionych jej przez burmistrza Z. Banasia, poinformowała przed jej odwołaniem z funkcji, iż  przejęła Spółkę  z zadłużeniem w wysokości ponad 220 tys. zł. Ostatnim Zarządem przed ustanowieniem kuratora był w/w nielegalny Zarząd Spółki, który publicznie oświadczył, iż nie posiada kompetencji do zarządzania Spółką.   

 

Fragment protokołu z Zebrania dn. 08.11.98r. dotyczący finansów

 

 

 

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS