AKTUALNOŚCI » główne


17/02/2012 Nieważność decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (obecnie Ministra Środowiska)

 

Na wniosek Spółki Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 31 stycznia 2011r., sygn. akt IV SA/Wa 1365/10 zmienił wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 października 1999r. wydany w sprawie sygn. akt II SA 557/99 i 736-777/99 w przedmiocie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie oraz ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową.


Jednocześnie warszawski WSA stwierdził nieważność decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 lutego 1999 r. nr DLOPK.Inz-479-2/4/96/99 (wyrok poniżej). W unieważnionej decyzji i w uzasadnieniu wyroku przed jego zmianą twierdzono, że wspólnoty gruntowej nigdy w Siewierzu nie było. W uzasadnieniu wyroku z dnia 31 stycznia 2011 r. WSA w Warszawie napisał m.in.:

 

"W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego okoliczność uzasadniająca ustanowienie kuratora dla Spółki zaistniała w dniu 17 maja 1998r. po złożeniu przez trzech nowowybranych członków Zarządu rezygnacji. Od tej chwili Zarząd nie mógł funkcjonować, a w konsekwencji nie było organu, który reprezentowałby Spółkę. Tym samym w dacie wydawania przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku dnia 6 października 1999r., sygn. II SA 557/99 i 736-777/99 Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu nie była należycie reprezentowana w postępowaniu przed tym Sądem. /…/ Ponieważ brak właściwej reprezentacji Spółki nastąpił już w dniu 17 maja 1998 r., to Spółka nie mogła uczestniczyć bez własnej winy w postępowaniu administracyjnym zakończonym decyzją Wojewody Katowickiego z dnia 30 września 1998 r. oraz decyzją organu odwoławczego, tj. decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 lutego 1999 r.”

 

Sąd wyraźnie stwierdził, że po 17 maja 1998r. Spółka nie miała zarządu. Oznacza to, iż osoby wybrane do „zarządu” Spółki po dniu 17 maja 1998 r. zarządzały Spółką nielegalnie, gdyż ich wyboru dokonano na zebraniach zwołanych wadliwie przez osoby nieuprawnione. „Zarząd” wybrany bezprawnie dokonał m.in. sprzedaży wielu domków kampingowych należących do Spółki. Warto przypomnieć, że podczas zebrania wyborczego dnia 14 czerwca 1998r. w protokole zebrania zapisano: „Głos zabiera P. Janusz Nawrot /…/ twierdząc, że zebranie jest nielegalne.” Analogiczna informacja znalazła się w protokołach z zebrań przeprowadzonych w dniach: 8 listopada 1998 r. i 20 grudnia 1998 r. Nie chciano go wtedy słuchać.

 

Warto te okoliczności ujawniać i przypominać, w sytuacji, gdy osoby nieposiadające podstawowych kompetencji, kiedyś nielegalnie zarządzające Spółką, przez co działające na jej szkodę, obecnie przedstawiają się jako samozwańczy wybitni znawcy prawa, w tym jako znawcy statutu Spółki.

 

 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2011r.

 

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS