AKTUALNOŚCI » główne


11/02/2012 Kolejna sprawa wygrana przez Spółkę

 

W czasie, gdy Spółka nie miała Zarządu i była kierowana przez kuratora wskazanego przez burmistrza, Starosta Będziński, na wniosek Gminy Siewierz, na podstawie tzw. specustawy drogowej, wywłaszczył Spółkę z 13 działek gruntu, w większości zalesionych. Wywłaszczony teren miał być przeznaczony pod budowę tzw. drogi zbiorczej do Electroluxu.


Pozwolenie budowlane na realizację tej inwestycji wygasło kilka lat temu, co oznacza przepadek środków wydanych na przygotowanie dokumentacji. Wywłaszczenie w każdym przypadku skutkuje obowiązkiem ustalenia odszkodowania za przejęty teren. Odszkodowanie wypłacane jest właścicielowi przez podmiot, który przejął teren, a w przypadku gdy właściciel jest nieznany – przekazywane jest do depozytu sądowego. Jeżeli w ciągu 10 lat od złożenia depozytu właściciel nie zgłosi się po pieniądze, przechodzą one na Skarb Państwa.

 

Starosta Będziński oraz Wojewoda Śląski przyjęli, przy poparciu Gminy Siewierz i braku sprzeciwu kuratora A. Kubisy, że wywłaszczone grunty nie mają ustalonego właściciela. Pozwoliło im to na pominięcie Spółki - prawowitego właściciela terenu, w postępowaniu wywłaszczeniowym i odszkodowawczym. O wydanych w tej sprawie decyzjach starosty i wojewody Spółka dowiedziała się przypadkowo. Obie decyzje zaskarżyła do sądu administracyjnego, wskazując dokumenty potwierdzające jej własność. Sąd uwzględnił stanowisko Spółki, potwierdzając, iż została bezprawnie pominięta w sprawie dotyczącej jej gruntów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w prawomocnym wyroku z dnia 21 grudnia 2011 r. sygn.. akt II SA/Gl 493/11 uchylił decyzje Wojewody Śląskiego i Starosty Będzińskiego (wyrok poniżej). W toku dalszego postępowania Spółka nie może być pominięta.

 

W roku 2010, na wniosek Zarządu Spółki, Ogólne Zebranie Członków Spółki podjęło uchwałę zobowiązującą Zarząd, w przypadku otrzymania przez Spółkę odszkodowania za tereny wywłaszczone pod w/w drogę, do jego przekazania na inwestycje komunalne w Siewierzu. Tak więc, gdy odszkodowanie wpłynie na rachunek Spółki, będzie to z pożytkiem dla Siewierza, natomiast, gdyby miało być złożone do depozytu - przeszłoby na Skarb Państwa.

 

 

Wyrok uchylający decyzje Wojewody Śląskiego i Starosty Będzińskiego z dnia 21 grudnia 2011r.

 

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS