AKTUALNOŚCI » główne


11/02/2011 Prawda o domniemanej sprzedaży terenów Spółki

 

Na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 1963 r. oraz w oparciu o Statut Spółki Ogólne Zebranie Członków Spółki ma prawo do podjęcia uchwały o zbyciu, zamianie, a także o przeznaczeniu na cele publiczne określonych działek gruntu. Z pisemną prośbą o sprzedaż działek wystąpiły do Spółki m.in. Zakłady Dolomitowe Górnictwa w Siewierzu.


Chodziło o działki dzierżawione od kilkudziesięciu lat od Spółki, na których magazynowane są kopaliny wydobywane przez ZDG. Wniosek uzasadniony był m.in. potrzebą rozwoju zakładu. OZCzS na zebraniu w 2009 r. wyraziło zgodę na sprzedaż wymienionych działek. Zarząd Spółki, zobowiązany do wykonania uchwały, aby przystąpić do podpisania aktu notarialnego sprzedaży, musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę burmistrza w przypadku, gdy dane działki leżą na terenach nie objętych planami budowlanymi. Spółka dwukrotnie zwróciła się do burmistrza o uzyskanie wymienionej zgody i dwukrotnie otrzymała odmowę. Drugą odmowę Spółka zaskarżyła do sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w prawomocnym wyroku z dnia 28 lipca 2011 r. sygn. akt II SA/Gl stwierdził nieważność odmowy burmistrza i nakazał mu ponowne rozpatrzenie sprawy (wyrok poniżej). Burmistrz trzeci raz odmówił.


Należy zauważyć, iż nie istnieje prawna możliwość sprzedaży terenów Spółki bez wiedzy gminy. Nawet w przypadkach, gdy zgoda burmistrza nie jest wymagana, a odnosi się to do sytuacji, gdy dana działka objęta jest planami budowlanymi, gminie przysługuje prawo pierwokupu, o którym decyduje rada gminy.

 

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż wbrew pojawiającym się insynuacjom, nie sprzedał żadnej działki należącej do Spółki. Z nieoficjalnej informacji, uzyskanej od osoby zbliżonej do burmistrza, wynika  iż miał on oświadczyć, że będzie konsekwentnie korzystał z przysługującego mu uprawnienia, nawet wówczas, gdy jego czynność będzie niezgodna z prawem. Praktyka wskazuje, iż przekazana Spółce informacja może polegać na prawdzie.

 

Zarząd Spółki

 

 

Wyrok - unieważnienie odmowy burmistrza z dnia 28.07.2011

 

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS