AKTUALNOŚCI » główne


07/10/2011 Komunikat Zarządu Spółki o zakończeniu postępowania po donosie m.in. Haliny P.

 

Komunikat Zarządu Spółki o ostatecznym zakończeniu postępowania prowadzonego przez Urzędy Skarbowe obu instancji na skutek donosu m.in. Haliny P.W związku z rozpowszechnianiem przez niektórych członków Spółki, w tym przez Panią Halinę P., m.in. w formie plotek, pisemnych skarg, zawiadomień i innych pism skierowanych do różnych instytucji, zarzutów nielegalnego pobierania przez członków Zarządu Spółki i Komisji rewizyjnej diet oraz zwrotu kosztów podróży, przedstawiamy ostateczne stanowisko Urzędu Skarbowego w Będzinie w tym zakresie. US w decyzji z dnia 12 stycznia 2011 r. odnośnie diet stwierdził, co następuje: "Ogólne zebranie członków podjęło w dniu 16.11.2008 r. uchwałę nr 7/2008 w sprawie ustalenia dziennej diety brutto (wynagrodzenia) dla członków zarządu Spółki, komisji rewizyjnej oraz innych członków wykonujących czynności na rzecz Spółki oraz uchwałę nr 8/2008 w sprawie ustalenia miesięcznej diety brutto (wynagrodzenia ) dla przewodniczącego zarządu. Z uchwał wynika, iż są to diety przyznane członkom zarządu Spółki, członkom komisji rewizyjnej i innym członkom oraz przewodniczącemu za wykonywanie czynności na rzecz Spółki. Na podstawie zgromadzonego materiału ustalono, iż uchwały z dnia 16.11. 2008 r. nr 7/2008 i 8/2008 posiadają moc prawną. Wobec czego wypłacone diety uznano jako koszt uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych."


Odnośnie zwrotu kosztów podróży Izba Skarbowa w Katowicach w decyzji z dnia 13 kwietnia 2011 r. stwierdziła, co następuje:"W rozpatrywanej sprawie bezsporne jest, że statut spółki zapewnia członkom zarządu prawo do zwrotu kosztów podróży i organ podatkowy nie zakwestionował zasadności odbytych podróży służbowych ani sposobu ich dokumentowania. Jak ustalono, wszystkie wyjazdy przewodniczącego i jego zastępcy miały wyłącznie charakter służbowy i dotyczyły ważnych spraw spółki. Wyjazdy udokumentowane były delegacjami służbowymi, które nie zostały zakwestionowane ani w zakresie wyliczeń kosztów podróży ani sposobu ich dokumentowania. Nie zakwestionowano także związku poniesionych wydatków z osiągniętymi przez spółkę przychodami. W ocenie organu odwoławczego za słuszny należy uznać argument pełnomocnika, że statut spółki rozstrzyga o zwrocie kosztów podróży nie zaś o zwrocie części tych kosztów a wysokość ryczałtu za przejazdy lokalne jest ściśle uregulowana rozporządzeniem właściwego ministra (związana jest z wielkością miejscowości w której jest siedziba podatnika), nie pozostawia więc pola rozstrzygania w tym zakresie przez jakikolwiek inny organ. Jak wynika z materiału zgromadzonego w sprawie zwrot kosztów podróży w postaci ryczałtu na jazdy lokalne został, przyznany przewodniczącemu zarządu spółki na podstawie uchwały zarządu spółki, z powołaniem się na odpowiednie rozporządzenie właściwego ministra, po zawarciu umowy cywilnoprawnej regulującej obowiązki stron./.../ Reasumując, uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez spółkę w związku z podróżami służbowymi członka zarządu zdaniem tut. organu odwoławczego winny być co do zasady, uznane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem przepisu art. 16 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych."


Decyzją z dnia 9 czerwca 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie poinformował, iż: "umarza postępowanie, wszczęte postanowieniem z dnia 14.10.2010 r. Nr PD-421/p/2010 doręczonym w dniu 18.10.2010 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2009 oraz w sprawie odsetek od zaległości w zaliczkach miesięcznych na podatek, o którym mowa, z uwagi na bezprzedmiotowość postępowania." Postępowanie podatkowe, trwające łącznie z postępowaniem kontrolnym ok. czternastu miesięcy, wszczęte na skutek donosu m.in. w/wymienionej, przekazanego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Siewierz, zostało umorzone. Było więc w efekcie stratą czasu organów kontroli i kompletną porażką donosicieli.


W tej sytuacji warto wiedzieć, że Pani Halina P., kreująca się na osobę, której jakoby zależy na właściwym funkcjonowaniu naszej Spółki, przez wiele miesięcy była członkiem nielegalnego zarządu Spółki, który nie uzyskał skwitowania swojej działalności przez Ogólne Zebranie Członków Spółki. Negatywne skutki działania tego zarządu odczuwalne są do chwili obecnej i nadal muszą być naprawiane. Rezygnując, zresztą wadliwie, z pracy w zarządzie, oświadczyła publicznie, w formie pisemnej, iż brakuje jej kompetencji do uczestniczenia w zarządzaniu Spółką. Realnie współpracowała z kolejnymi burmistrzami, sprzyjając ich dążeniom do przejęcia Spółki. Sprzeciwiała się zmianie kuratora działającego na szkodę Spółki. Była przeciwna powołaniu legalnego zarządu Spółki. Nie są znane żadne publiczne działania Pani P., mające służyć obronie Spółki i praw jej członków. W ocenie zarządu Pani Halina P. kieruje się w przedmiotowym zakresie głównie prywatnymi animozjami i uprzedzeniami, nadal działając na szkodę Spółki. Kwestie będące przedmiotem w/w postępowania podatkowego i innych zagadnień dotyczących Spółki, były jej wielokrotnie obszernie wyjaśniane. Niestety, Pani Halina P. jest odporna na wszelką rzetelną argumentację, przedkładając - w ocenie zarządu - swoją prywatną politykę, inspirowaną także z zewnątrz, ponad dobro Spółki.


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS